Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

 


Wójt Gminy Mycielin informuje o rozpoczęciu konsultacji którym przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Celem konsultacji jest przedstawienie organizacjom pozarządowym priorytetowych zadań z publicznych Gminy Mycielin na 2018 rok, zapoznanie organizacji z zakresem przedmiotowym Rocznego projektu Programu Współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok, oraz przedstawienie organizacjom zasad i form współpracy pomiędzy organizacjami, a Gmina Mycielin. 
Do Udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 
1. Opinie oraz wnioski do projektu programu, prosimy zgłaszać w terminie od 04.10.2017 do 18.10.2017r., na jeden z niżej wymienionych. sposobów:
- osobiście w sekretariacie urzędu pokój nr 8,
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urząd Gminy Mycielin z/s w Słuszkowie 27, 62-831 Korzeniew, 
- za pośrednictwem poczty elektronicznej - na adres: urzad@mycielin.pl

2. Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: „Konsultacje projektu programu współpracy na rok 2018.

3.Jednocześnie informuje się, że wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy.

4. Nieprzedstawienie uwag czy też wniosków, o których mowa w w/w terminie oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Pliki do pobrania:

Więcej publikacji w tej kategorii:

Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości