Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej RODO.

Pliki cookies. Na portalu internetowym mycielin.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Zarządzenie Nr 3 Wójta Gminy Mycielin z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych zleconych przez Gminę Mycielin do realizacji organizacjom pozarządowym


Zarządzenie Nr 3

Wójta Gminy Mycielin

z dnia 8 lutego 2012r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012  roku zadań publicznych zleconych przez Gminę Mycielin do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

 

Na podstawie art. 11 ust.  2 i  art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIII/66/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 31 października 2011 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok, zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2012 r zadań publicznych zleconych przez Gminę Mycielin do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mycielin, opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej urzędu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się referentowi ds. obrony cywilnej promocji gminy i kultury

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Wójt Gminy

Jerzy Matuszewski

Pliki do pobrania:

Więcej publikacji w tej kategorii:

Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości
sako
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologicznej Kalisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu