Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Zarządzenie Nr 3 Wójta Gminy Mycielin z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych zleconych przez Gminę Mycielin do realizacji organizacjom pozarządowym


Zarządzenie Nr 3

Wójta Gminy Mycielin

z dnia 8 lutego 2012r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012  roku zadań publicznych zleconych przez Gminę Mycielin do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

 

Na podstawie art. 11 ust.  2 i  art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIII/66/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 31 października 2011 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok, zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2012 r zadań publicznych zleconych przez Gminę Mycielin do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mycielin, opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej urzędu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się referentowi ds. obrony cywilnej promocji gminy i kultury

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Wójt Gminy

Jerzy Matuszewski

Pliki do pobrania:

Więcej publikacji w tej kategorii:

Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości