Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej RODO.

Pliki cookies. Na portalu internetowym mycielin.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 8 marca 2012 r.

Zarządzenie Nr 7/2012

Wójta Gminy Mycielin

z dnia 8 marca 2012 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

na terenie Gminy Mycielin w 2012 r.

 

         Na podstawie art. 15 ust 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U.  z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIII/66/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 31 października 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r. zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Mycielin w 2012r. , ogłoszonego Zarządzeniem Nr 3 Wójta Gminy Mycielin z dnia 8 lutego 2012 r.

 

2. Po przeanalizowaniu złożonych ofert, w 2012 r. dotacje zostaną udzielone następującym podmiotom:

 

1) Klub Sportowy „DRAGON” Dzierzbin

–      z dotacją w wysokości 17 000,00 zł. (słownie:siedemnaście  tysięcy złotych 00/100)

 

2) Ludowy Zespół Sportowy „WICHER” Mycielin

–      z dotacją w wysokości 17 000,00 zł. (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100)

 

§ 2

 

Z wnioskodawcami zawarte zostaną umowy na realizację w/w zadania, w których zostaną określone szczegółowe warunki udzielenia dotacji

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się referentowi ds. Obrony cywilnej, promocji gminy i kultury.

 

§ 4

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mycielin, opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej urzędu.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:

Więcej publikacji w tej kategorii:

Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości
sako
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologicznej Kalisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu