Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 8 marca 2012 r.

Zarządzenie Nr 7/2012

Wójta Gminy Mycielin

z dnia 8 marca 2012 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

na terenie Gminy Mycielin w 2012 r.

 

         Na podstawie art. 15 ust 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U.  z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIII/66/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 31 października 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r. zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Mycielin w 2012r. , ogłoszonego Zarządzeniem Nr 3 Wójta Gminy Mycielin z dnia 8 lutego 2012 r.

 

2. Po przeanalizowaniu złożonych ofert, w 2012 r. dotacje zostaną udzielone następującym podmiotom:

 

1) Klub Sportowy „DRAGON” Dzierzbin

–      z dotacją w wysokości 17 000,00 zł. (słownie:siedemnaście  tysięcy złotych 00/100)

 

2) Ludowy Zespół Sportowy „WICHER” Mycielin

–      z dotacją w wysokości 17 000,00 zł. (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100)

 

§ 2

 

Z wnioskodawcami zawarte zostaną umowy na realizację w/w zadania, w których zostaną określone szczegółowe warunki udzielenia dotacji

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się referentowi ds. Obrony cywilnej, promocji gminy i kultury.

 

§ 4

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mycielin, opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej urzędu.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:

Więcej publikacji w tej kategorii:

Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości