Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

WÓJT GMINY MYCIELIN OGŁOSZA NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Mycielin, dnia 18.01.2013 r.

 

WÓJT GMINY MYCIELIN

OGŁOSZA NABÓR KANDYDATÓW NA  CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

 

 

         Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, do zgłaszania swoich kandydatur do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Mycielin na 2013 r. :

 

1. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Mycielin w 2013 roku

 

 

Do zadań komisji konkursowej będzie należało opiniowanie, ocena i opracowanie propozycji dotacji na projekty zgłoszone w konkursie, ze środków budżetu Gminy Mycielin.

 

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1. korzystają z pełni praw publicznych,

2. reprezentują organizacje pozarządowe/podmioty, nie biorące udziału w danym konkursie,

3. nie pozostają z którymkolwiek z wnioskodawców w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

 

Członków komisji konkursowej wyłoni spośród kandydatów, mając na uwadze w/w warunki Wójt Gminy i powoła Komisje Konkursową  w drodze zarządzenia.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.

 

Zgłoszenie na załączonym formularzu należy złożyć w kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do Komisji Konkursowej" w sekretariacie Urzędu Gminy Mycielin, pok. nr 8 w terminie do 25.01.2013r. w godz. od 730 do 1530.

Pliki do pobrania:

Więcej publikacji w tej kategorii:

Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości