Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Sprawozdanie

z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu:

Rocznego Programu Współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r.


I Informacje ogólne


Dnia 7 września 2012 r. informacja o rozpoczęciu konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowym oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r. wraz z projektem aktu prawa miejscowego, zgodnie z § 5 pkt 1 Uchwały Nr XXV(126)2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 5 września 2012 r. została umieszczona:

  1. na stronie internetowej Urzędu Gminy Mycielin w zakładce aktualności,

  2. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mycielin w zakładce Organizacje Pożytku Publicznego: konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia

oraz wysłana do następujących podmiotów:

  1. Stowarzyszenia Dzieci Specjalnej Troski, Kuszyn 43, 62-831 Korzeniew,

  2. Ludowego Zespołu Sportowego „WICHER” Mycielin, Słuszków 9, 62-831 Korzeniew,

  3. Klubu Sportowego „DRAGON” Dzierzbin, Dzierzbin Kol. 31/2, 62-831 Korzeniew,

  4. Stowarzyszenia Odnowa Razem Dla Gminy, Gadów 27, 62-831 Korzeniew.

Wyżej wymienione podmioty w terminie 7 dni od dnia otrzymania przedmiotowej informacji tj. od 11.09.2012 r.- zgodnie ze zwrotnymi potwierdzeniami odbioru, mogły zgłaszać na piśmie swoje uwagi, wnioski, opinie.


II Ilość opinii, które wpłynęły do Urzędu Gminy Mycielin


Ilość opinii, wniosków przedstawionych do projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r., które wpłynęły w wyznaczonym terminie: 0.


Ilość opinii, wniosków przedstawionych do projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r., które wpłynęły po terminie: 1.

Stowarzyszenie Odnowa Razem Dla Gminy z siedzibą w Gadowie 27 za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłało pismo (z datą wysłania 19.09.2012 r.) z propozycją dopisania do projektu Programu w Rozdziale 6 Priorytetowe zadania publiczne, zadań:

  1. integracja społeczności lokalnej,

  2. krajoznawstwo, turystyka, wypoczynek dzieci,

  3. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,

  4. działalność na rzecz obszarów wiejskich.

Pliki do pobrania:

Więcej publikacji w tej kategorii:

Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości