Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej RODO.

Pliki cookies. Na portalu internetowym mycielin.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

cb_rodo0_oTcdB3hEZTfxHf9KhZbmKpYz18NHX4X6:
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

LGD 7 - Kraina Nocy i Dni

W dniu 23 czerwca 2010 r. Gmina Mycielin, Gmina i Miasto Stawiszyn oraz Gmina Lisków zostały przyjęte do Stowarzyszenia „LGD 7 -Kraina Nocy i Dni".

„LGD 7 - Kraina Nocy i Dni" jest organizacją działającą na podstawie przepisów ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz  ustawy z dn. 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Stowarzyszenie zostało wpisane do  Krajowego  Rejestru Sądowego w dniu 11 lipca 2006 r. pod nr 0000260259.

Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem sąsiadujące ze sobą gminy powiatu kaliskiego: Blizanów, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Stawiszyn, Żelazków oraz powiatu ostrowskiego: Sieroszewice. Siedziba mieści się w Koźminku, przy ulicy T. Kościuszki 7. Gminy objęte lokalną strategią rozwoju (LSR) stanowią większą część powierzchni powiatu kaliskiego (ziemskiego). Żadna z gmin nie spełnia dominującej roli wobec terenu całego powiatu. Brak jest także większego ośrodka miejsko-wiejskiego, który taką rolę mógłby pełnić.

Lokalna grupa  działania działa jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawną. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem województw. Nadzór nad lokalnymi grupami działania sprawuje marszałek województwa.

Lokalna grupa działania realizuje działania osi czwartej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Celem tych działań jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie potencjału społecznego na wsi. Aktywizacja społeczności wiejskich wymaga włączenia się w te działania partnerów społecznych. Leader (nazwa czwartej osi PROW) jest podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, polegającym na oddolnym opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju obszarów wiejskich oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby, wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych trzech środowisk tworzyć mają lokalną grupę działania - partnerstwo międzysektorowe, które samodzielnie wybiera projekty, mające przyczynić się  do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej strategii. Takie działanie wzmocnić ma poczucie lokalnej wspólnoty, podnieść jakość zarządzania oraz wzmocnić kapitał społeczny na obszarach wiejskich.

 LGD wybiera projekty do realizacji w ramach środków przyznanych przez Urząd Marszałkowski na realizację strategii. Wnioski te mogą dotyczyć następujących działań:

-          różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,

-          tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,

-          odnowa i rozwój wsi

oraz innych projektów zwanych „małymi projektami", które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tj. poprawy jakości życia lub większego zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD.

Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości
sako
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologicznej Kalisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu