Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej RODO.

Pliki cookies. Na portalu internetowym mycielin.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

cb_rodo0_oTcdB3hEZTfxHf9KhZbmKpYz18NHX4X6:
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula  informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Mycielin z siedzibą w Słuszkowie, reprezentowany przez Wójta Gminy Mycielin, adres Administratora: Słuszków 27, 62-831 Korzeniew, email: urzad@mycielin.pl.

 2. W sprawie danych osobowych można się kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@osdidk.pl, tel. 531 641 425.

 3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 • realizacja zadań w interesie publicznym należących do zadań własnych gminy lub zleconych i powierzonych,

 • wykonywanie zadań w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Wójtowi Gminy.

 • prowadzenie postępowań należących do właściwości Wójt Gminy w sprawach indywidualnych,

 • wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, przewidzianych prawem, a w szczególności wydawanie decyzji administracyjnych oraz archiwizacja dokumentów - w tym akt postępowań administracyjnych;

 • realizacja działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie prawnie dozwolonym.

      4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zależności od rodzaju Pani/Pana sprawy jest:
 • niezbędność do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - znajdującego oparcie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 • niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Wójtowi

(art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

 • Pani/Pana zgoda -w przypadku przetwarzania danych, których przetwarzanie nie znajduje oparcia w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, np. w celu ułatwienia kontaktu w załatwianych przez Panią/Pana sprawach w Urzędzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

      5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy lub podmioty upoważnione do otrzymania Pana/Pani danych na podstawie przepisów prawa.
      6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
      7. Podane przez Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż wynikający z przepisów ustawowych z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dane te będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.
      8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora - przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści swoich danych,

 • prawo sprostowania swoich danych osobowych,

 • prawo do usunięcia danych,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania,

 • prawo do przenoszenia danych,

 • prawo wniesienia sprzeciwu,

 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

      9. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
     10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym gdy przesłanką przetwarzania jest przepis prawa, lub warunkiem koniecznym zawarcia umowy bądź załatwienia indywidualnej sprawy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości należytej obsługi ze strony Urzędu Gminy Mycielin.
     11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

   

                                                                                                                                                                                                    Inspektor Danych Osobowych

                                                                                                                                                                                                      e-mail: inspektor@osdidk.pl
  Pliki do pobrania:
  Wielkopolska Sieć Innowacji
  NSR
  Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
  Certyfikat Jakości
  sako
  Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologicznej Kalisz
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu