Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej RODO.

Pliki cookies. Na portalu internetowym mycielin.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

cb_rodo0_oTcdB3hEZTfxHf9KhZbmKpYz18NHX4X6:
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Wielkopolska Karta Rodziny

Gmina Mycielin reprezentowana przez Wójta Gminy Jerzego Matuszewskiego, na mocy podpisanego w dniu 3.10.2014 r. porozumienia partnerskiego Nr 3/gmina/2014 z Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu przystąpiła do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”, który został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 4705/2014 z dnia 29.05.2014 r.

Program „Wielkopolska Karta Rodziny” to program działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego. Adresatem działań w ramach Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” objęte są rodziny 3+.

„Wielkopolska Karta Rodziny” ma na celu zapewnienie rodzinom wielodzietnym możliwość korzystania na preferencyjnych zasadach z szerokiego katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej oraz transportowej poprzez wprowadzenie systemu zniżek za wstęp do instytucji podległych właściwym samorządom oraz dodatkowych uprawnień  zapewnionych przez inne podmioty, w tym niepubliczne.

Uprawnieni do korzystania z programu to:

 • rodziny wielodzietne,
 • rodziny zastępcze,
 • rodzinne domy dziecka,

Przez rodzinę wielodzietną należy rozumieć:

Rodzica/rodziców/małżonków/opiekunów prawnych dzieci prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci w wieku do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki; bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującego własne dziecko/dzieci; w tym:

 • rodzinę zastępczą zamieszkałą pod wspólnym adresem na terenie województwa wielkopolskiego, sprawującą prawną formę opieki rodzicielskiej, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz.135 z późn. zm.);
 • rodzinny dom dziecka – należy przez to rozumieć prawną formę opieki na dzieckiem, całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny,
 • zgoda na gromadzenie, przetwarzanie, przekazywanie i wprowadzanie danych osobowych w systemach informatycznych (dotyczy wszystkich członków rodziny z tym, że każdy pełnoletni członek rodziny wypełnia zgodę oddzielnie, zgoda załączona jest do wniosku ),
 • oświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki przez osoby powyżej 18 roku życia, (załączone do wniosku),
 • w przypadku opiekuna prawnego kserokopię postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem,
 • orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (w przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia i posiadają takie orzeczenie),
 • oświadczenie rodziców o nie pozbawieniu władzy rodzicielskiej, ani jej ograniczeniu (załączone do wniosku).

Miejsce złożenia dokumentów i odbioru spersonalizowanych kart

Wniosek z wymaganymi załącznikami można złożyć w Urzędzie Gminy Mycielin, pokój nr 10 w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku. Spersonalizowane karty odbiera się pod ww. adresem.

Wniosek o przyznanie Wielkopolskiej Karty Rodziny może złożyć:

 • rodzic,
 • pełnoletni członek rodziny,
 • opiekun prawny,
 • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka wobec swoich podopiecznych oraz dzieci biologicznych,
 • rodzic zastępczy wobec swoich podopiecznych oraz dzieci biologicznych,

Pozostałe informacje:

 • Karta wydawana jest bezpłatnie,
 • Karty wydawane są w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku,
 • Karta dla rodziców wydawania jest bezterminowo,
 • Karta dla dzieci oraz pełnoletnich członków rodziny wielodzietnej uczących się wydawana będzie na okres nie dłuższy niż 24 miesiące,
 • Uzyskanie karty dla nowego członka rodziny jest możliwe po ponownym złożeniu wniosku, jednakże uzupełnionym jedynie o dane nowego członka rodziny,
 • W przypadku utraty, uszkodzenia lub zmiany danych zawartych w karcie należy niezwłocznie, pisemnie o tym fakcie powiadomić Urząd Gminy Mycielin
 • Karta wydawana jest dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Mycielin
 • Karty nie można użyczać osobom trzecim,
 • Karta jest ważna z dowodem osobistym/legitymacją szkolną lub po złożeniu ustnego oświadczenia potwierdzającego fakt sprawowania opieki na dzieckiem,
 • Po upływie terminu ważności Wielkopolskiej Karty Rodziny nieważną kartę należy zwrócić w siedzibie Urzędu Gminy Mycielinie  Sluszków 27 62-831 Korzeniew

Katalog partnerów Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” dostępny jest na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu:

http://rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny/partnerzy/
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości
sako
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologicznej Kalisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu