Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Wielkopolska Karta Rodziny

Gmina Mycielin reprezentowana przez Wójta Gminy Jerzego Matuszewskiego, na mocy podpisanego w dniu 3.10.2014 r. porozumienia partnerskiego Nr 3/gmina/2014 z Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu przystąpiła do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”, który został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 4705/2014 z dnia 29.05.2014 r.

Program „Wielkopolska Karta Rodziny” to program działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego. Adresatem działań w ramach Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” objęte są rodziny 3+.

„Wielkopolska Karta Rodziny” ma na celu zapewnienie rodzinom wielodzietnym możliwość korzystania na preferencyjnych zasadach z szerokiego katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej oraz transportowej poprzez wprowadzenie systemu zniżek za wstęp do instytucji podległych właściwym samorządom oraz dodatkowych uprawnień  zapewnionych przez inne podmioty, w tym niepubliczne.

Uprawnieni do korzystania z programu to:

 • rodziny wielodzietne,
 • rodziny zastępcze,
 • rodzinne domy dziecka,

Przez rodzinę wielodzietną należy rozumieć:

Rodzica/rodziców/małżonków/opiekunów prawnych dzieci prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci w wieku do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki; bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującego własne dziecko/dzieci; w tym:

 • rodzinę zastępczą zamieszkałą pod wspólnym adresem na terenie województwa wielkopolskiego, sprawującą prawną formę opieki rodzicielskiej, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz.135 z późn. zm.);
 • rodzinny dom dziecka – należy przez to rozumieć prawną formę opieki na dzieckiem, całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny,
 • zgoda na gromadzenie, przetwarzanie, przekazywanie i wprowadzanie danych osobowych w systemach informatycznych (dotyczy wszystkich członków rodziny z tym, że każdy pełnoletni członek rodziny wypełnia zgodę oddzielnie, zgoda załączona jest do wniosku ),
 • oświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki przez osoby powyżej 18 roku życia, (załączone do wniosku),
 • w przypadku opiekuna prawnego kserokopię postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem,
 • orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (w przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia i posiadają takie orzeczenie),
 • oświadczenie rodziców o nie pozbawieniu władzy rodzicielskiej, ani jej ograniczeniu (załączone do wniosku).

Miejsce złożenia dokumentów i odbioru spersonalizowanych kart

Wniosek z wymaganymi załącznikami można złożyć w Urzędzie Gminy Mycielin, pokój nr 10 w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku. Spersonalizowane karty odbiera się pod ww. adresem.

Wniosek o przyznanie Wielkopolskiej Karty Rodziny może złożyć:

 • rodzic,
 • pełnoletni członek rodziny,
 • opiekun prawny,
 • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka wobec swoich podopiecznych oraz dzieci biologicznych,
 • rodzic zastępczy wobec swoich podopiecznych oraz dzieci biologicznych,

Pozostałe informacje:

 • Karta wydawana jest bezpłatnie,
 • Karty wydawane są w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku,
 • Karta dla rodziców wydawania jest bezterminowo,
 • Karta dla dzieci oraz pełnoletnich członków rodziny wielodzietnej uczących się wydawana będzie na okres nie dłuższy niż 24 miesiące,
 • Uzyskanie karty dla nowego członka rodziny jest możliwe po ponownym złożeniu wniosku, jednakże uzupełnionym jedynie o dane nowego członka rodziny,
 • W przypadku utraty, uszkodzenia lub zmiany danych zawartych w karcie należy niezwłocznie, pisemnie o tym fakcie powiadomić Urząd Gminy Mycielin
 • Karta wydawana jest dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Mycielin
 • Karty nie można użyczać osobom trzecim,
 • Karta jest ważna z dowodem osobistym/legitymacją szkolną lub po złożeniu ustnego oświadczenia potwierdzającego fakt sprawowania opieki na dzieckiem,
 • Po upływie terminu ważności Wielkopolskiej Karty Rodziny nieważną kartę należy zwrócić w siedzibie Urzędu Gminy Mycielinie  Sluszków 27 62-831 Korzeniew

Katalog partnerów Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” dostępny jest na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu:

http://rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny/partnerzy/
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości