Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Cel i zakres działania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mycielinie
Kierownik - mgr Elżbieta Ulrych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mycielinie
62-831 Korzeniew

tel. 62 75 11 948

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej Państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.


Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami ).

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:
· osobom posiadającym obywatelstwo polskie, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
· cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
· obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.
Osoba lub rodzina, ubiegająca się o pomoc społeczną, może zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania (ośrodki znajdują się w każdej gminie). Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

· przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,

· pracy socjalnej,

· prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,

· analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

· rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy.

Główne cele pomocy społecznej:

· wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,

· zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,

· zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,

· zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,

· integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,

· stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

Więcej publikacji w tej kategorii:

Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości