Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej RODO.

Pliki cookies. Na portalu internetowym mycielin.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

cb_rodo0_oTcdB3hEZTfxHf9KhZbmKpYz18NHX4X6:
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2008-12-18

 STRATEGIA

Strategię działań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Mycielin do tej pory nakreślała Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mycielin na ;lata 2002 – 2010, która była wcześniej opracowana i przyjęta Uchwałą Rady Gminy Mycielin Nr XXXIX/168/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku.

W okresie od jej uchwalenia do miesiąca grudnia 2007, kiedy to podjęto prace nad opracowaniem niniejszego dokumentu w ramach zawartego porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich między Województwem Wielkopolskim a Gminą Mycielin, działania podejmowane w zakresie rozwiązywania problemów społecznych dotyczyły w sposób szczególny następujących kwestii:

sytuacji osób bezrobotnych,

sytuacji dzieci z rodzin najuboższych,

profilaktyki alkoholowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej,

pomocy uzależnionym od alkoholu,

pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, długotrwale chorym.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu we współpracy

z Konsultantem Regionalnym PIS PPWOW Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej sporządził opinię istniejącej Strategii. W świetle dokonanej oceny stwierdzono, iż istnieje potrzeba jej aktualizacji. Zalecane postępowanie dotyczy między innymi aktualizacji danych statystycznych w diagnozie i weryfikacji konsekwencji, jakie wystąpiły w problemach, celach i działaniach, a także przeprowadzenia procesu uspołecznienia.

Przyjęcie do realizacji strategii umożliwi budowanie zintegrowanego systemu pomocy społecznej w gminie oraz pozwoli na stworzenie większych szans na pozyskanie dodatkowych środków z budżetu państwa i funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

Strategia ma stanowić podstawę do realizacji względnie trwałych wzorów interwencji społecznych podejmowanych w celu poprawy tych stanów rzeczy, które oceniane są negatywnie. Dokument charakteryzuje w szczególności działania publicznych i prywatnych instytucji rozwiązujących kwestie społeczne podejmowane dla poprawy warunków zaspokojenia potrzeb przez wybrane kategorie osób i rodzin.

Niniejsza Strategia jest instrumentem umożliwiającym podejmowanie decyzji zarówno w najbliższym czasie, jak i w odległej perspektywie. Strategia podlegać będzie ciągłym uaktualnieniom o nowo powstałe problemy i potrzeby społeczne, a także cele i działania. Ten proces ciągłych zmian jest jak najbardziej pożądany, ponieważ będzie on miernikiem działań i dążeń społeczności lokalnej.

Strategia składa się z trzech części: wstępnej, diagnostycznej i prognostycznej. Wybór wskazanych problemów i celi strategicznych został poprzedzony rzetelną oceną stanu faktycznego, ankietami a także konsultacajmi społecznymi przeprowadzonymi wśród mieszkańców gminy. Duże znaczenie miały także dotychczasowe doświadczenia w rozwiązywaniu problemów społecznych, będące udziałem pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mycielinie.

 

 

Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości
sako
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologicznej Kalisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu