Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej RODO.

Pliki cookies. Na portalu internetowym mycielin.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

cb_rodo0_oTcdB3hEZTfxHf9KhZbmKpYz18NHX4X6:
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2015-03-11

 Ważne zmiany dla rolnika wykonującego umowę zlecenie lub pełniącego funkcję w radzie nadzorczej

W  dniu  01  stycznia  2015r.  weszła  w  życie  ustawa  z  dnia 23  października  2014r.  o  zmianie  ustawy  o  systemie  ubezpieczeń społecznych  oraz  niektórych  innych  ustaw  (Dz.  U.  z  2014r.  poz.1831) wprowadzając  m.in.  nowy  art.  5b.  do  ustawy  z  dnia  20  grudnia  1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.1403,
z późn. zm.).
1. Przepis ten umożliwia po spełnieniu warunków w nim określonych dalsze podleganie ubezpieczeniu społecznemu  rolników w pełnym  zakresie z mocy ustawy  tym  rolnikom  i  domownikom,  którzy  zostali  jednocześnie  objęci ubezpieczeniem  społecznym  w  ZUS  z  tytułu  pełnienia  funkcji  w  radzie
nadzorczej  lub  wykonywania  umowy  agencyjnej,  umowy  zlecenia  lub  innej umowy  o  świadczenie  usług,  do  której  stosuje  się  przepisy  dotyczące zlecenia.
Od  początku  bieżącego  roku  rolnik  lub  domownik  może być podwójnie ubezpieczony po podjęciu pracy na podstawie w/wym umów lub powołania do  rady  nadzorczej    obowiązkowo  jako  zleceniobiorca  w  ZUS  oraz na dotychczasowych zasadach  w KRUS pod warunkiem, że:
- wartość przychodu osiągniętego z tych tytułów w rozliczeniu miesięcznym nie przekroczy kwoty  równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę,  tj. od 01 stycznia 2015r. nie więcej niż 875 zł miesięcznie,
-  bezpośrednio  przed  dniem  rozpoczęcia  wykonywania  w/wym  umów  lub pełnienia  funkcji  w  radzie  nadzorczej  podlegał  ubezpieczeniu  społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy.
Spełnienie  tych  warunków  daje  prawo  rolnikowi  i  domownikowi  do nieprzerwanego ubezpieczenia w KRUS.
Ubezpieczeni spełniający omówione wyżej warunki mogą w każdym czasie (w okresie  trwania,  np.  umowy  zlecenia  lub  członkostwa  w  radzie  nadzorczej) odstąpić  od  ubezpieczenia    społecznego  rolników  składając  w  KRUS oświadczenie w tej sprawie.
Ubezpieczenie to ustanie nie wcześniej niż od dnia, w którym oświadczenie o odstąpieniu od ubezpieczenia zostało złożone w KRUS.
Fakt podjęcia w/wym aktywności należy zgłosić w KRUS, gdyż niezgłoszenie tego faktu na bieżąco może skutkować ustaniem ubezpieczenia zdrowotnego z okresem wstecznym oraz poniesieniem kosztów leczenia.
Rolnicy  i  domownicy  w  okresie  podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników,  przy  jednoczesnym  ubezpieczeniu  społecznemu  w  ZUS,  nie  mają możliwości  skorzystania  z  prawa  do  finansowania  ze  środków  budżetu państwa  składek  na  ubezpieczenie  emerytalno-rentowe  w  związku  ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem.
2.  Ustawa  nowelizująca  dała  też  prawo  do  objęcia    ubezpieczeniem społecznym w KRUS z okresem wstecznym tych rolników lub domowników, którzy  przed  01.01.2015r.  zostali  wyłączeni  z  ubezpieczenia  społecznego rolników w związku z objęciem ich ubezpieczeniem społecznym na podstawie przepisów  o  systemie  ubezpieczenia  społecznego  w  ZUS  z  tytułu wykonywania  umowy  zlecenia,  umowy  agencyjnej  lub  innej  umowy  o świadczenie  usług  do  której  stosuje  się  przepisy  dotyczące  zlecenia,  pod warunkiem, że:
-  wartość  przychodu  osiąganego  z  powyższych  umów  w  rozliczeniu miesięcznym  za  minione  lata  nie  przekracza  kwoty  równej  połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym okresie,
- bezpośrednio przed rozpoczęciem  wykonywania w/wym umów rolnicy lub domownicy  podlegali  ubezpieczeniu  społecznemu  rolników  w  pełnym zakresie z mocy ustawy (czyli prowadzili działalność rolniczą w gospodarstwie powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dziale specjalnym produkcji rolnej).
Na  złożenie  wniosku  do  KRUS  o  przywrócenie  do  ubezpieczenia społecznego  rolników  w  okresie  wykonywania  w/wym  umów  rolnicy mają czas tylko do  30 czerwca 2015r.  
Do  wniosku  powinna  być  dołączona  informacja  potwierdzająca  miesięczną kwotę  przychodu  z  wykonywanych  umów  z  tytułu,  których  rolnik  lub domownik został objęty ubezpieczeniem społecznym w ZUS.
Szczegółowych  informacji  udzielają  wszystkie  jednostki  Kasy  Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 
Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości
sako
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologicznej Kalisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu