Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej RODO.

Pliki cookies. Na portalu internetowym mycielin.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

cb_rodo0_oTcdB3hEZTfxHf9KhZbmKpYz18NHX4X6:
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2016-02-22

 Urząd Statystyczny informuje o badaniach statystycznych przeprowadzanych wśród mieszkańców Gminy

Co to jest „Badanie budżetów gospodarstw domowych”?
Badanie „Budżetów gospodarstw domowych” jest badaniem warunków życia ludności.  Uczestnicy  badania proszeni są między innymi o szczegółowe notowanie swoich dochodów i wydatków oraz spożycia produktów żywnościowych w ciągu miesiąca, a także o informacje  dotyczące warunków mieszkaniowych i wyposażenia w dobra trwałego użytku.
Jaki jest cel badania?
Dzięki rzetelnie prowadzonym badaniom, jako społeczeństwo możemy poznać między innymi:
•  poziom i strukturę dochodów oraz wydatków,
•  wielkość spożycia artykułów żywnościowych,
•  wyposażenie gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania,
•  warunki mieszkaniowych,
•  dochody gospodarstw domowych,
•  stopień zagrożenia ubóstwem.
Kto prowadzi badania?
Badanie budżetów gospodarstw domowych prowadzone jest przez GUS nieprzerwalnie od 1957 roku.
Realizowane jest ono przez ankieterów – pracowników urzędów statystycznych, na terenie całego kraju. Każdy z ankieterów na terenie województwa wielkopolskiego posiada legitymację wystawioną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu, a w razie jakichkolwiek wątpliwości, tożsamość ankietera można potwierdzić telefonicznie w Urzędzie pod numerem telefonu 61 27 98 302 i 61 27 98 356.
Kto uczestniczy w badaniach?
Badanie prowadzone jest metodą reprezentacyjną. Spośród wszystkich gospodarstw domowych losowana jest próba, która pozwala na uogólnienie wyników badania na wszystkie gospodarstwa. Ponieważ uczestnicy badania są dobierani losowo – każdy mieszkaniec Polski ma równe szanse znaleźć się w grupie respondentów - osób odpowiadających na pytania ankietera statystyki publicznej.
Czy można zidentyfikować respondenta?
Nie, nie można, ponieważ badanie jest anonimowe. Odpowiedzi nigdy nie są łączone z danymi poszczególnych członków gospodarstw domowych, takimi jak nazwisko czy adres. Poufność przekazanych ankieterowi danych gwarantuje Ustawa o statystyce  publicznej  (Dz.  U.  Nr  88  z 1995 r. z późn. zm.), która mówi: „Zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych  statystyki publicznej dane jednostkowe (dane osobowe dające się powiązać z konkretną osobą fizyczną) i dane indywidualne (dające się powiązać z podmiotem gospodarczym) są poufne i podlegają szczególnej ochronie”.
Dlaczego warto wziąć udział w badaniu ankietowym?
Wyniki badań budżetów wykorzystywane są do podejmowania ważnych decyzji z zakresu polityki społecznej dotyczących wszystkich mieszkańców naszego kraju. Odpowiedzi respondentów umożliwiają m. in.:
•  obliczanie wskaźnika inflacji/deflacji, 
•  badanie poziomu ubóstwa,
•  ustalenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń społecznych,
•  obliczanie minimalnego wynagrodzenia, 

•  ustalanie wysokości zasiłków społecznych.
Co się dzieje z odpowiedziami respondenta?
Wszystkie informacje zebrane w badaniu są dostępne jedynie dla pracowników statystyki publicznej zobowiązanych do zachowania tajemnicy statystycznej. Po przeprowadzeniu analiz i opracowaniu danych są one publikowane w formie zbiorczych tablic wynikowych, diagramów, wykresów czy map. Z wynikami badań można zapoznać się korzystając z roczników statystycznych, biuletynów i innych publikacji statystycznych, udostępnianych w formie papierowej, na płytach CD oraz w internecie (www.stat.gov.pl).


Jaki charakter ma badanie „Wybory ścieżki kształcenia a sytuacja zawodowa Polaków”?
„Wybory ścieżki kształcenia a sytuacja zawodowa Polaków” jest badaniem cyklicznym statystyki publicznej, które zostanie przeprowadzone w sierpniu 2016 r. na próbie gospodarstw domowych, biorących udział w badaniach budżetów gospodarstw domowych. 
Jaki jest cel badania?
Celem kolejnego badania jest m. in.: 
•  określenie ścieżek edukacyjnych Polaków prowadzących do uzyskania określonego typu wykształcenia,
•  opis czynników warunkujących wybór tych ścieżek, 
•  zbadanie wpływu zdobytego wykształcenia na status zawodowy Polaków.
Pozyskane  informacje  pomogą  ponadto  zweryfikować  tezę  o  zależnościach  pomiędzy  aspiracjami edukacyjnymi i uzyskanym poziomem wykształcenia a wykształceniem rodziców i ich dzieci oraz wpływie innych czynników na wybór drogi kształcenia. Uczestnicy badania odpowiedzą na pytania dotyczące m. in. przebiegu kariery edukacyjnej, dziedziny kształcenia, przyczyn jej wyboru w szkole lub na studiach wyższych oraz osób mających wpływ na decyzje związane z kształceniem, a także dziedzin, przyczyn i celów dokształcania się, planów podjęcia dalszego kształcenia w przyszłości oraz znajomości języków obcych i umiejętności oraz celów korzystania z komputera oraz Internetu.
Kto prowadzi badania?
Badanie „Wybory ścieżki kształcenia a sytuacja zawodowa Polaków” realizowane jest przez ankieterów statystycznych – pracowników urzędów statystycznych, na terenie całego kraju.  Każdy z ankieterów na terenie województwa wielkopolskiego posiada legitymację wystawioną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w  Poznaniu, a w razie jakichkolwiek wątpliwości, tożsamość  ankietera  można  potwierdzić  telefonicznie  w Urzędzie pod numerem telefonu 61 27 98 302 i 61 27 98 356.
Kto uczestniczy w badaniach?
Badanie prowadzone jest metodą reprezentacyjną. Spośród wszystkich gospodarstw domowych losowana jest grupa, która pozwala na uogólnienie wyników badania na wszystkie gospodarstwa. Ponieważ uczestnicy badania są dobierani losowo – każdy mieszkaniec Polski ma równe szanse znaleźć się w grupie respondentów - osób odpowiadających na pytania ankietera statystyki publicznej.
Czy można zidentyfikować respondenta?

Nie, nie można, ponieważ badanie jest anonimowe. Odpowiedzi nigdy nie są łączone z danymi członków poszczególnych gospodarstw domowych, takimi jak nazwisko czy adres. Poufność przekazanych ankieterowi danych gwarantuje Ustawa o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88 z 1995 r. z późn. zm.), która mówi: „Zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych statystyki publicznej dane jednostkowe (dane osobowe dające się powiązać z konkretną  osobą fizyczną) i dane indywidualne (dające się powiązać z podmiotem gospodarczym) są poufne i podlegają szczególnej ochronie”.
Dlaczego warto wziąć udział w badaniu ankietowym?
Wyniki badania „Wybory ścieżki kształcenia a sytuacja zawodowa Polaków” umożliwiają dokonanie pogłębionej analizy szans edukacyjnych, związków pomiędzy ścieżkami kształcenia a jakością życia, mogą posłużyć do wyciągnięcia wniosków dotyczących polityki w sferze szeroko rozumianej edukacji i jej związków z rynkiem pracy.
Co się dzieje z odpowiedziami respondenta?
Wszystkie informacje zebrane w badaniu są dostępne jedynie dla pracowników statystyki publicznej zobowiązanych do zachowania tajemnicy statystycznej. Po przeprowadzeniu analiz i opracowaniu danych są one publikowane w formie zbiorczych tablic wynikowych, diagramów, wykresów czy map. Z wynikami badań można zapoznać się korzystając z roczników statystycznych, biuletynów i innych publikacji statystycznych, udostępnianych w formie papierowej, na płytach CD oraz w internecie (www.stat.gov.pl).

Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości
sako
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologicznej Kalisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu