Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2017-10-05

 Stypendia dla studentów

Wójt Gminy Mycielin informuje, iż można ubiegać się o przyznanie stypendium dla studentów dla studentów zamieszkałych na terenie gminy Mycielin.

O stypendium mogą ubiegać się: Studenci studiów dziennych, zaocznych, którzy spełniają następujące kryteria:

1) są zameldowani na pobyt stały na obszarze gminy Mycielin,

2) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej - o dochodzie w przeliczeniu na osobą nie wyższym niż 616,80 zł,

3) przedstawią zaświadczenie, że są studentami i uzyskali wpis na kolejny rok studiów (semestr),

4) uzyskali średnią ocen w poprzednim roku akademickim wynoszącą co najmniej 4,25,

5) nie są studentami kolejnych studiów po złożeniu egzaminu magisterskiego, studiów doktoranckich.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie do 30 października 2017 r. w Urzędzie Gminy Mycielin, pokój nr 8 (druk wniosku w załączeniu).

Do wniosku należy dołączyć:

- zaświadczenie potwierdzające fakt kształcenia się na uczelni (kierunek, semestr, tryb studiowania),

- zaświadczenie o średniej ocen,

- zaświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny za ostatnie 3 miesiące (netto).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 62 76 131 23.

Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości