Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej RODO.

Pliki cookies. Na portalu internetowym mycielin.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2019-07-02

 Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

                                                                                       Mycielin, dnia 01.07.2019r.

 

INFORMACJA
O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ

OD DNIA 1 SIERPNIA 2019r.

 

(Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.)

 

Wójt Gminy Mycielin zawiadamia, że Rada Gminy Mycielin w dniu 4 czerwca 2019r. podjęła uchwałę Nr IX/43/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia wyższej stawki opłaty za odpady nie zbierane selektywnie na terenie Gminy Mycielin (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 czerwca 2019r., poz. 5729)

 

 

Od dnia 1 sierpnia 2019r. będą obowiązywały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

 

- odpady zbierane selektywnie stawka wynosić będzie 16,50 zł za osobę na miesiąc,


- odpady nie zbierane selektywnie stawka wynosić będzie 30,00 zł za osobę na miesiąc.


System gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z założeniami ustawodawcy (art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.) oparty jest na zasadzie samofinansowania. Oznacza to, że środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanych przez właścicieli nieruchomości powinny w całości pokryć koszty związane z funkcjonowaniem systemu.

Mając na uwadze powyższe po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych i w związku ze wzrostem cen usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, oraz po szczegółowej analizie systemu opłat stwierdzono, że aby system mógł się samobilansować należy dostosować wysokość stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanej przez mieszkańców do aktualnego stanu.

  1. Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma ZAWIADOMIENIE o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej na podstawie danych zawartych w deklaracji (iloczyn nowej stawki opłaty i liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość).

  2. Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji!

Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku: zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów komunalnych lub zmiany innych danych, w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

  1. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu, zgodnie art. 6m ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.).

  2. Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właściciela nieruchomości, wobec którego została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

                                                                            Wójt Gminy Mycielin
                                                                           /-/ Rafał Szelągowski
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości
sako
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologicznej Kalisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu