Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej RODO.

Pliki cookies. Na portalu internetowym mycielin.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

cb_rodo0_oTcdB3hEZTfxHf9KhZbmKpYz18NHX4X6:
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2020-09-02

 Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Mycielin z dnia 17 sierpnia 2020r.

ZARZĄDZENIE Nr 38/2020

WÓJTA GMINY MYCIELIN

z dnia 17 sierpnia 2020r.

 

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Mycielin prewencyjnych zasad związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

 

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 713), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020r., poz. 325), art. 207 § 1 Kodeksu pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2020r., poz. 1320), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020r., poz. 491), ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020r., poz. 374 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020r., poz. 875 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r., poz. 1356 z późn. zm.) w związku z istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym wirusem SARS-CoV-2, mając na uwadze ochronę zdrowia i życia Interesantów oraz osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy Mycielin, w tym w Urzędzie Stanu Cywilnego, jak również zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu,

Wójt Gminy Mycielin z a r z ą d z a co następuje:

 

§ 1

 1. Do budynku Urzędzie Gminy Mycielin, zwanym dalej „Urzędem" wpuszczane będą wyłącznie osoby mające usta i nos zasłonięte maseczką ochronną, przyłbicą lub częścią garderoby - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, do czasu ich powszechnego obowiązywania.

 2. Osoby nie mające osłony ust i nosa nie zostaną wpuszczone do budynku Urzędu.

 3. Wyjątek stanowią interesanci przybywający na wezwanie lub zawiadomienie Urzędu, którzy nie mogą nosić maseczki z przyczyn zdrowotnych - wówczas decyzję o wpuszczeniu do budynku podejmuje Wójt Gminy lub w razie jego nieobecności - Zastępca Wójta.

 

 1. W budynku Urzędu może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą przebywać w budynku Urzędu osoby, które są chore, przebywają z osobą chorą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 2. Przed wejściem do budynku Urzędu wszystkie osoby wchodzące na teren Urzędu bezwzględnie zobowiązane są do dokonania dezynfekcji rąk środkiem dezynfekcyjnym znajdującym się przy wejściu. Powyższe dotyczy również osób posiadających rękawice ochronne.

 3. W przypadku wystąpienia/zaobserwowania u pracownika lub interesanta
  w trakcie godzin urzędowania objawów wskazujących na zagrożenie epidemiologiczne (gorączka, kaszel, katar) należy natychmiast poinformować przełożonego oraz  postępować według jego zaleceń oraz procedur obowiązujących w tym zakresie w Urzędzie.

§ 2

 1. Interesanci obsługiwani będą w specjalnie wyznaczonym punkcie obsługi bezpośredniej zlokalizowanym na parterze budynku Urzędu, za wyjątkiem spraw, których załatwienie konieczne jest na stanowisku pracy.

 2. Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących przebywać punkcie obsługi bezpośredniej do 2 osób.

 3. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu, nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

 4. Po każdym interesancie zaleca się wietrzenie pomieszczenia.

 5. W celu zachowania zasad bezpieczeństwa sanitarnego oraz ograniczenia nadmiernego gromadzenia osób nie będą wpuszczane do budynku osoby, które nie wskazały celu wejścia do budynku Urzędu.

 6. Oczekując na wejście do Urzędu należy przestrzegać dystansu społecznego wynoszącego minimum 1,5 metra od drugiej osoby, umożliwiając przy tym swobodne wyjście osobom z budynku Urzędu.

 7. Po każdym interesancie pracownik punktu obsługi bezpośredniej dokonuje dezynfekcji powierzchni oraz przedmiotów użytkowanych przez interesanta.

 8. Interesant winien opuścić budynek Urzędu niezwłocznie po załatwieniu sprawy.

 9. Każda osoba korzysta z własnych, o ile to możliwe, niezbędnych jej przyborów (długopisy, itp.). Konieczna jest dezynfekcja przedmiotów używanych wspólnie. Nie można pożyczać przedmiotów innych osób.

 10. Interesanci zobowiązani są do wykonywania poleceń pracownika w punkcie obsługi bezpośredniej związanych z zachowaniem bezpieczeństwa wejścia i przemieszczania się po budynku Urzędu oraz do bezwzględnego zachowania

bezpiecznej odległości (minimum 1,5 metra).

§ 3

 1. Pracownicy zobowiązani są do stosowania przydzielonych środków dezynfekcyjnych i ochrony osobistej.

 2. Pracownicy winni ograniczyć do niezbędnego minimum przebywanie w strefie punktu obsługi bezpośredniej, mając wówczas założoną maseczkę ochronną lub przyłbicę.

 3. Wszystkich pracowników obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych i innych (w tym elektronicznych typu e-papieros) przed wejściem głównym do budynku Urzędu.

§ 4

Obsługa Interesantów prowadzona telefonicznie oraz za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej (e-mail, ePUAP) odbywać się będzie bez ograniczeń, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

§ 5

Zobowiązuję wszystkich pracowników do informowania przełożonych o osobach, które mogą być potencjalnymi nosicielami wirusa SARS-CoV-2.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 7

 1. Zarządzenie podlega wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Mycielin oraz ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Mycielin, Biuletynie Informacji Publicznej oraz przed wejściem do budynku Urzędu Gminy Mycielin.

 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości
sako
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologicznej Kalisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu