Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej RODO.

Pliki cookies. Na portalu internetowym mycielin.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

cb_rodo0_oTcdB3hEZTfxHf9KhZbmKpYz18NHX4X6:
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2016-02-25

 Kierownik GOPS w Mycielinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wymagane: średnie lub wyższe, (pożądane : wyższe - administracyjne, ekonomiczne)

b) obywatelstwo polskie

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

f) znajomość przepisów ustaw: ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (w zakresie ustalania wysokości dochodu rodziny), Kodeksu postępowania administracyjnego,

g) umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość systemu obsługującego świadczenia rodzinne i alimentacyjne SYGNITY,

b) doświadczenie w pracy z klientem,

c) odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego,

b) prowadzenie dokumentacji osób korzystających ze świadczeń wychowawczych m.in.:

  • prowadzenie  rejestrów i ewidencji osób ubiegających sie o w/w formy świadczeń,
  • kompletowanie niezbędnych dokumentów,  prowadzenie korespondencji między instytucjami i czuwanie nad jej bieżącym oraz terminowym przepływem,

c) przetwarzanie danych osób korzystających z w/w świadczeń w komputerowej bazie danych (decyzje administracyjne, postanowienia, zawiadomienia, zaświadczenia, informacje)

d) sporządzanie sprawozdań dot. w/w form świadczeń,

e) ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

f) udział w szkoleniach w celu podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych,

g) wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych w ramach zajmowanego stanowiska i obowiązujących przepisów.

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny - opatrzony własnoręcznym podpisem,

b) CV- opatrzone własnoręcznym podpisem,

c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe

e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 

f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - opatrzone własnoręcznym podpisem,

g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym podpisem,

h) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności np. referencje.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mycielinie z/s Słuszków 27, 62-831 Korzeniew lub pocztą na wskazany adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń wychowawczych" w terminie do dnia 8 marca 2016 r.

Aplikacje, które wpłyną do GOPS po wyżej określonym terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do dalszej rekrutacji zapraszane będą osoby telefonicznie, które spełniły wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy i GOPS.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jt. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)."


Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości
sako
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologicznej Kalisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu