Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej RODO.

Pliki cookies. Na portalu internetowym mycielin.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

cb_rodo0_oTcdB3hEZTfxHf9KhZbmKpYz18NHX4X6:
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2016-06-20

 NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

30 maja 2016r. pomiędzy Wojewoda Wielkopolskim w imieniu, którego działa Wicekurator Oświaty, a Gminą Mycielin została podpisana umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji w 2016 roku  Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Wsparcie finansowe udzielane jest organom prowadzącym: publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne; szkołom, zespołom szkół i szkolnym punktom konsultacyjnym przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz publicznym i niepublicznym bibliotekom.

Wysokość wsparcia finansowego uzależniona jest od liczby uczniów w szkole.

 Gmina Mycielin otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji  w 2016 roku Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" w łącznej wysokości 4 000,00 zł.

Ponadto z budżetu Gminy Mycielin na ww. zadanie przeznaczono wkład własny w wysokości 1 000,00 zł.

 Głównym celem programu jest uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Ponadto:

-   zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek,

-  wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych,

-   rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i bibliotekami pedagogicznymi.

Zgodnie z § 11 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci  i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz.U. poz. 1667)

Wójt Gminy Mycielin

podaje do publicznej wiadomości listę szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe na realizację ww. programu w 2016 roku:

L.p.

Nazwa szkoły

Adres szkoły

Przyznana kwota wsparcia dla szkoły (dotacja celowa z budżetu państwa)

kod pocztowy

poczta

miejscowość, ulica, nr domu

1

GIMNAZJUM

W KORZENIEWIE

62-831

Korzeniew

Korzeniew 51

4 000,00 zł

  W związku z tym, iż złożone przez organy prowadzące wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych opiewały na ogólną kwotę 9 984 376,00 zł, a wysokość dotacji przyznanej dla województwa wielkopolskiego wynosiła 2 924 512,00 zł, Zespół dokonujący oceny pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym wniosków złożonych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" podjął decyzję o niedofinansowywaniu w roku 2016 wniosków szkół podstawowych lub zespołów szkół w skład, których wchodzą szkoły podstawowe, realizujące w roku szkolnym 2015/2016 Rządowy Program wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki naszych marzeń".

W 2015 roku Gmina Mycielin otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach ww. programu  w łącznej wysokości 3 900,00 zł.  Każda z trzech szkół podstawowych, tj.:

 

  • Szkoła Podstawowa w Kościelcu wchodząca w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kościelcu,
  • Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Dzierzbinie - Kolonii wchodząca w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dzierzbinie - Kolonii,
  • Szkoła Podstawowa w Mycielinie otrzymała wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu (...) - „Książki naszych marzeń" w wysokości 1 300,00 zł oraz wkład własny z budżetu Gminy Mycielin w wysokości 325,00 zł.

 

Całkowity koszt zadania w Gminie Mycielin: 4 875,00 zł.

Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości
sako
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologicznej Kalisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu