Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej RODO.

Pliki cookies. Na portalu internetowym mycielin.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

cb_rodo0_oTcdB3hEZTfxHf9KhZbmKpYz18NHX4X6:
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2011-01-27

 Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

WÓJT GMINY MYCIELIN

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJZgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, do zgłaszania swoich kandydatur do udziału w pracach komisji konkursowej do oceny wniosków składanych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Mycielin na 2011 r. :


  1. otwarty konkurs ofert na realizację, zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Mycielin w 2011 rokuDa zadań komisji konkursowej będzie należało opiniowanie, ocena i opracowanie propozycji dotacji na projekty zgłoszone w konkursie, ze środków budżetu Gminy Mycielin.


W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  1. korzystają z pełni praw publicznych,

  2. reprezentują organizacje pozarządowe/podmioty, nie biorące udziału w danym konkursie,

  3. nie pozostają z którymkolwiek z wnioskodawców w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.


Członka komisji konkursowej wyłoni spośród kandydatów, mając na uwadze w/w warunki Wójt Gminy i powoła Komisje Konkursową w drodze zarządzenia.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.


Zgłoszenie na załączonym formularzu należy złożyć w kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do Komisji Konkursowej" w sekretariacie Urzędu Gminy Mycielin , pok. nr 8 w terminie do 07.02.2011r. w godz. od 730 do 1500

Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości
sako
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologicznej Kalisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu