Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej RODO.

Pliki cookies. Na portalu internetowym mycielin.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

cb_rodo0_oTcdB3hEZTfxHf9KhZbmKpYz18NHX4X6:
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2018-03-13

 WÓJT GMINY MYCIELIN OGŁASZA NABÓR NA ANIMATORA SPORTU NA BOISKU ORLIK W MYCIELINIE

Wójt Gminy Mycielin ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Animatora Boiska Orlik zlokalizowanego w miejscowości Mycielin na okres od 3 kwietnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

1. Forma umowy: Umowa zlecenie zawarta na okres 8 miesięcy: (3 kwietnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r.)
2. Wymiar czasu pracy w ciągu miesiąca: 100 godzin.
3. Wynagrodzenie: 2000 zł brutto miesięcznie.
4. Wymagania niezbędne kandydata:

 • ukończone 18 lat;
 • dobry stan zdrowia;
 • niekaralność za przestępstwa umyślne, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • ukończone studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja ze specjalnością instruktorska lub co najmniej wykształcenie średnie oraz ukończony specjalistyczny kurs uprawniający do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych tj. trenera bądź instruktora sportu lub fitness;
 • dokładność w wykonywaniu zadań, kultura osobista, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność;

5. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera sportu lub instruktora sportu i rekreacji;

6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla różnych grup społecznych i wiekowych, w tym min. Dzieci i młodzieży, kobiet, seniorów rodzin;
 • Organizacja imprez i rozgrywek sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia na boisku Orlik;
 • Współpraca z placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi z terenu gminy Mycielin w zakresie organizacji i promocji aktywności fizycznej;
 • Dbanie o stan techniczny powierzonego mienia;
 • Dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego;
 • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym: opracowanie harmonogramu zajęć oraz prowadzenie dziennika zajęć;

Zawarta z animatorem umowa zlecenie określi szczegółowy zakres zadań i obowiązków oraz sposób dokumentowania wykonywanych czynności.
Zajęcia prowadzone przez animatora odbywać się będą w systemie zmiennym w dni robocze oraz w dni wolne od pracy - zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.
7. Wymagane dokumenty:

 • Życiorys;
 • List motywacyjny
 • Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadanie dodatkowych uprawnień zawodowych trenerskich lub instruktorskich;
 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań animatora i oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
 • Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)".
8. Sposób i termin składania ofert:

 • Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Mycielin z/s w Słuszkowie nr 27, w godz. Od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą zwykłą na adres: Urząd Gminy Mycielin z/s w Słuszkowie, Słuszków 27, 620831 Korzeniew z dopiskiem „Lokalny Animator Sportu 2018".
 • termin składania ofert: 23.03.2018 r. godz. 12.00 (decyduje data wpływu do tut. Urzędu).
 • osoby, które spełnia wymogi formalne zostaną zaproszone telefoniczne na rozmowę kwalifikacyjną.
Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości
sako
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologicznej Kalisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu