Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej RODO.

Pliki cookies. Na portalu internetowym mycielin.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

cb_rodo0_oTcdB3hEZTfxHf9KhZbmKpYz18NHX4X6:
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2019-01-30

 INFORMACJA

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

w sprawie projektów statutów sołectw Gminy Mycielin

 

Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw Gminy Mycielin zostały przeprowadzone na podstawie art. 5a ust. 1 w zw. z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (teks jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXII/152/2017 Rady Gminy Mycielin z dnia 16 marca 2017r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mycielin.

Przedmiot przeprowadzonych konsultacji:

Przedmiotem konsultacji społecznych było poznanie opinii mieszkańców poszczególnych sołectw położonych na terenie Gminy Mycielin na temat treści zapisów projektów statutów sołectw.

Konsultacjom poddane zostały projekty statutów następujących sołectw: Aleksandrów, Bogusławice, Danowiec, Dzierzbin, Dzierzbin - Kolonia, Gadów, Korzeniew, Kościelec, Kościelec - Kolonia, Kuszyn, Mycielin, Przyranie, Słuszków, Stropieszyn, Teodorów, Zamęty.

Termin konsultacji:

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w okresie od 15 stycznia 2019r. do 23 stycznia 2019r.

Forma przeprowadzonych konsultacji:

Konsultacje społeczne prowadzone były w formie:

 1. formularzy umożliwiających wyrażenie opinii, dostępnych na stronie internetowej Gminy Mycielin oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mycielin;

 2. składania wniosków i uwag w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesłanych drogą elektroniczną.

Przebieg konsultacji:

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektami poszczególnych statutów została podana do publicznej wiadomości poprzez:

 1. udostępnienie mieszkańcom w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mycielin (www.bip.mycielin.pl) oraz na stronie internetowej Gminy Mycielin (www.mycielin.pl) treści projektów statutów sołectw Gminy Mycielin;

 2. wyłożenie w okresie konsultacji w Urzędzie Gminy Mycielin (pokój nr 8) - w dniach i godzinach urzędowania, projektów statutów sołectw Gminy Mycielin;

 3. wyłożenie w okresie konsultacji u Sołtysów w poszczególnych sołectwach projektów statutów sołectw Gminy Mycielin.

Wypełniony formularz konsultacji społecznych należało przesłać w terminie do dnia 23 stycznia 2019r.:

 1. drogą elektroniczną na adres: urzad@mycielin.pl,

 2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Urząd Gminy Mycielin, Słuszków 27, 62-831 Korzeniew

lub

 1. złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Mycielin (pokój nr 8).

Formularz konsultacji społecznych można było również pobrać w Urzędzie Gminy Mycielin (pokój nr 8) lub u Sołtysów w poszczególnych sołectwach.

Wyniki konsultacji:

W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag bądź propozycji dotyczących treści zapisów projektów statutów poszczególnych sołectw.

Po upływie terminu konsultacji, w dniu 24 stycznia 2019r. o godz. 955, wpłynęły do Urzędu Gminy Mycielin formularze konsultacji społecznych projektu statutu sołectw (10 szt.). Zgłoszone wnioski nie dotyczyły treści zapisów projektów statutów sołectw. Na ww. formularzach wyrażono opinie na temat aktualnych potrzeb i problemów mieszkańców sołectwa Kościelec - Kolonia oraz jakich w związku z tym oczekują efektów.

Wyniki konsultacji zamieszcza się:

 1. na stronie internetowej Gminy Mycielin,

 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mycielin,

 3. na tablicy informacyjnej poszczególnego Sołectwa.

Wójt Gminy Mycielin

/-/ Rafał Szelągowski

 

Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości
sako
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologicznej Kalisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu