Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej RODO.

Pliki cookies. Na portalu internetowym mycielin.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

cb_rodo0_oTcdB3hEZTfxHf9KhZbmKpYz18NHX4X6:
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2019-05-30

 Nabór na stanowisko Animatora na Boisku Orlik w Mycielinie

Wójt Gminy Mycielin ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Animatora Boiska Orlik zlokalizowanego w miejscowości Mycielin

1. Forma umowy: Umowa zlecenie zawarta na okres od 15.06.2019r. do 31.10.2019r.
2. Wymiar czasu pracy: każdy weekend (sobota i niedziela) w godz. od 14.00 do 20.00
3. Wymagania niezbędne kandydata:

·      ukończone 18 lat;

·      dobry stan zdrowia;

·      niekaralność za przestępstwa umyślne, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

·      ukończone studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja ze specjalnością instruktorska lub co najmniej wykształcenie średnie oraz ukończony specjalistyczny kurs uprawniający do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych tj. trenera bądź instruktora sportu lub fitness;

·      dokładność w wykonywaniu zadań, kultura osobista, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność;

4. Wymagania dodatkowe:

·      doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera sportu lub instruktora sportu i rekreacji;

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

·      inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla różnych grup społecznych i wiekowych, w tym min. dzieci i młodzieży, kobiet, seniorów rodzin;

·      Organizacja imprez i rozgrywek sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia na boisku Orlik;

·      Współpraca z placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi z terenu gminy Mycielin w zakresie organizacji i promocji aktywności fizycznej;

·      Dbanie o stan techniczny powierzonego mienia;

·      Dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego;

·      Prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym: opracowanie harmonogramu zajęć oraz prowadzenie dziennika zajęć;

Zawarta z animatorem umowa zlecenie określi szczegółowy zakres zadań i obowiązków oraz sposób dokumentowania wykonywanych czynności. Zajęcia prowadzone przez animatora odbywać się będą w dni wolne od pracy - zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.
6. Wymagane dokumenty:

·      Życiorys;

·      List motywacyjny

·      Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadanie dodatkowych uprawnień zawodowych trenerskich lub instruktorskich;

·      Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań animatora i oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.

·      Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

·      Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych (treść w załączniku do ogłoszenia o naborze)


7. Sposób i termin składania ofert:

·      Oferty należy składać do 12.06.2019r.  osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Mycielin z/s w Słuszkowie nr 27, w godz. od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą zwykłą na adres: Urząd Gminy Mycielin z/s w Słuszkowie, Słuszków 27, 62-831 Korzeniew z dopiskiem „Lokalny Animator Sportu 2019" (decyduje data wpływu do tut. Urzędu). 

Osoby, które spełnią wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

 

                                                                                                       Wójt Gminy Mycielin

                                                                                                      /-/ Rafał Szelągowski

Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości
sako
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologicznej Kalisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu