Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej RODO.

Pliki cookies. Na portalu internetowym mycielin.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

cb_rodo0_oTcdB3hEZTfxHf9KhZbmKpYz18NHX4X6:
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2020-06-24

 Premie dla młodych rolników

Program przewiduje dotacje dla młodych rolników, chcących samodzielnie rozpocząć gospodarowanie. O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które nie ukończyły 40 lat, posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni, co najmniej 1 ha i rozpoczęły w nim działalność rolniczą maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku. Wnioskodawcy muszą również posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Wysokość wsparcia:

150.000 zł, płatne w II ratach:
- I rata - 80% całkowitej wartości pomocy - 120 000 zł (wniosek o płatność I raty składa się w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
- II rata - 20% całkowitej wartości pomocy - 30 000 zł (wniosek o płatność II raty składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.).

Kto może złożyć wniosek?

O premię może starać się osoba fizyczna, która m.in.:

  •  jest pełnoletnia i nie ma więcej niż 40 lat
  • posiada kwalifikacje zawodowe wynikające z posiadanego wykształcenia albo wykształcenia i stażu pracy w rolnictwie, bądź zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy;
  •  stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha nie wcześniej niż w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
  • przed dniem, w którym stała się właścicielem lub weszła w posiadanie gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych wynoszącej, co najmniej 1 ha, nie była posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, nie wystąpiła o płatności bezpośrednie, nie wystąpiła o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub pomocy krajowej, nie prowadziła działu specjalnego produkcji rolnej;
  • przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązała się do zrealizowania tego biznesplanu w terminie przewidzianym w biznesplanie, lecz nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
  • najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie jako kierujący prowadzenie gospodarstwa:
    • o powierzchni użytków rolnych równej, co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, a w województwach o niższej średniej - co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie oraz nie większej niż 300 ha;
    • którego wielkość ekonomiczna jest nie mniejsza niż 13 000 euro i nie większa niż 150 000 euro.

W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich co, do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne czy odrębne gospodarstwa rolne.

Na co można uzyskać wsparcie?

Prowadzenie gospodarstwa rolnego przez młodego rolnika.
Pomoc jest przyznawana, jeżeli w gospodarstwie, którego rozwoju dotyczy biznesplan, planuje się prowadzenie działalności w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego, produkcji warzywniczej, roślin ozdobnych lub grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowli i produkcji materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych lub produkcji zwierzęcej typu przemysłowo-fermowego, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.
Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej, co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej, co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy.
Pomoc nie może zostać przeznaczona na działania dotyczące:
- chowu kur, kaczek, gęsi lub indyków, z wyłączeniem produkcji ekologicznej;
- prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne;
- prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej: hodowli zwierząt laboratoryjnych, ryb akwariowych, psów rasowych oraz kotów rasowych.

Gdzie i do kiedy składać wnioski?

Organizatorem programu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski należy złożyć do 1 sierpnia 2020 r.

Więcej informacji pod linkiem poniżej:

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-61-premie-dla-mlodych-rolnikow.html


Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości
sako
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologicznej Kalisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu