Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej RODO.

Pliki cookies. Na portalu internetowym mycielin.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

cb_rodo0_oTcdB3hEZTfxHf9KhZbmKpYz18NHX4X6:
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2020-10-01

 Stypendium Wójta Gminy Mycielin

O stypendium ubiegać się mogą studenci studiów dziennych, zaocznych, którzy spełniają następujące kryteria:


1)są zameldowanina pobyt stały na obszarze gminy Mycielin,

2)znajdują się w trudnej sytuacji materialnejo dochodziew przeliczeniu na osobęw rodzinie nie wyższymniż120%kryterium dochodowegookreślonego w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, tj. 633,60 zł,

3)przedstawią zaświadczenie, że są studentami i uzyskali wpis na kolejny rok studiów (semestr),

4)uzyskaliśrednią ocen w poprzednim roku akademickimwynoszącąco najmniej 4,25,

5)nie są studentami kolejnych studiów po złożeniu egzaminu magisterskiego, studiów doktoranckich.

Wnioski o przyznaniestypendium wraz z wymaganymi dokumentami należyskładać wUrzędzie Gminy Mycielinw godzinach pracy urzędu lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego),w terminie od dnia 1 października 2020r. do dnia30 października 2020

Druk wniosku dostępny jest wsekretariacie Urzędu Gminy Mycielinlub na stronach internetowych: www.bip.mycielin.pllub www.mycielin.pl.

Do złożenia wniosku o Stypendium Wójta Gminy Mycielin uprawnieni  są:

1)student,

2)rodzice lub prawni opiekunowie studenta.

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

1)zaświadczenie potwierdzające fakt kształcenia się na uczelni (kierunek, semestr, tryb studiowania),

2)zaświadczenie o średniej ocen,

3)zaświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny za ostatnie 3 miesiące (netto).

Szczegółoweinformacjemożna uzyskać pod nr telefonu 62 76 13123.


Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości
sako
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologicznej Kalisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu