Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej RODO.

Pliki cookies. Na portalu internetowym mycielin.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

cb_rodo0_oTcdB3hEZTfxHf9KhZbmKpYz18NHX4X6:
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2021-03-24

 Konsultacje społeczne projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Mycielin na lata 2021-2024

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Na podstawie art. 5a ust. 1 w zw. z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020r., poz. 713 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXII /152/2017 Rady Gminy Mycielin z dnia 16 marca 2017r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mycielin, w związku z art. 39 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021r, poz. 247)

WÓJT GMINY MYCIELIN

podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu pn.:

Program Ochrony Środowiska Gminy Mycielin na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 - zwanym w dalszej części POŚ

Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag mieszkańców Gminy Mycielin na temat treści zapisów przedmiotowego projektu dokumentu.

Termin konsultacji: od 24 marca 2021roku do 14 kwietnia 2021roku

Konsultacje społeczne prowadzane są w formie: składania wniosków i uwag w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesłanych drogą elektroniczną.

Konsultacje społeczne polegają na:

  1. udostępnieniu mieszkańcom w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mycielin (www.bip.mycielin.pl) oraz na stronie internetowej Gminy Mycielin (www.mycielin.pl) projektu POŚ

  2. udostępnieniu mieszkańcom projektu POŚ poprzez wyłożenie w formie papierowej w biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Mycielin, Słuszków 27, 62-831 Korzeniew,

Uwagi i wnioski do projektu dokumentu należy składać w terminie do dnia 14 kwietnia 2021r.:

  1. drogą elektroniczną na adres: urzad@mycielin.pl, srodowisko@mycielin.pl.

  2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Mycielin, Słuszków 27, 62-831 Korzeniew

lub

  1. złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Mycielin.

Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone:

  1. na stronie internetowej Gminy Mycielin,

  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mycielin

w terminie 14 dni od zakończenia konsultacji.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag, opinii i wniosków jest Wójt Gminy Mycielin.

Wyjaśnień w powyższej sprawie udziela p. Barbara Ignatowicz- (tel. 62 75 134 18)

Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości
sako
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologicznej Kalisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu