Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej RODO.

Pliki cookies. Na portalu internetowym mycielin.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

cb_rodo0_oTcdB3hEZTfxHf9KhZbmKpYz18NHX4X6:
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2021-06-21

 WÓJT GMINY MYCIELIN WSPIERA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW

WÓJT GMINY MYCIELIN

WSPIERA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW !

 • O stypendium Wójta Gminy Mycielin za osiągnięcia wysokich wyników w nauce może ubiegać się uczeń klasy IV-VIII szkoły podstawowej, który spełnił co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. uzyskał w świadectwie szkolnym z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocenę co najmniej 5,0,

 2. uzyskał tytuł laureata, finalisty lub wyróżnienie w konkursach, turniejach i olimpiadach przedmiotowych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.

 • O stypendium Wójta Gminy Mycielin za osiągnięcia artystyczne może ubiegać się uczeń szkoły podstawowej, który uzyskał osiągnięcia na poziomie co najmniej powiatowym w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury i sztuki, np. w dziedzinach: sztuki plastyczne, muzyka, teatr, literatura, fotografia, wystawy, koncerty indywidulane i zbiorowe, przeglądy, konkursy, festiwale.

 • O stypendium Wójta Gminy Mycielin za osiągnięcia sportowe może ubiegać się uczeń szkoły podstawowej, który zajął co najmniej III miejsce w klasyfikacji indywidualnej lub drużynowej w konkursie sportowym/zawodach sportowych oraz w dyscyplinach indywidualnych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.

 • Stypendium Wójta Gminy Mycielin za osiągnięcia artystyczne oraz za osiągnięcia sportowe mogą otrzymać uczniowie klas I - VIII szkoły podstawowej.

 • O rzeczową nagrodę Wójta Gminy Mycielin może ubiegać się uczeń klasy I-VIII szkoły podstawowej, który posiadał 100 % frekwencję na zajęciach lekcyjnych w roku szkolnym, w którym składany jest wniosek.

 • Wniosek o przyznanie stypendium i/lub nagrody bądź nagrody specjalnej Wójta Gminy Mycielin wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Mycielin w terminie do dnia 15 lipca 2021r.

 • Wniosek o przyznanie stypendium i/lub nagrody może złożyć:

 1. pełnoletni uczeń,

 2. rodzic/opiekun prawny ucznia.

 • Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium i/lub nagrody należy złożyć następujące dokumenty:

 1. dowody potwierdzające prawo do otrzymania stypendium, tj. kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę, potwierdzających wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe ucznia,

 2. w przypadku ubiegania się o nagrodę Wójta Gminy Mycielin - zaświadczenie Dyrektora szkoły - potwierdzające frekwencję na zajęciach lekcyjnych w roku szkolnym 2020/2021,

 3. klauzulę informacyjną.

 • Szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Mycielin bez względu na miejsce zamieszkania, formy i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach określa Uchwała Nr XIX/114/2020 Rady Gminy Mycielin z dnia 10 marca 2020r. zmieniona Uchwałą Nr XIX/177/2021 Rady Gminy Mycielin z dnia 26 stycznia 2021r. oraz Uchwałą Nr XXXI/205/2021 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 marca 2021r.

 • Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać pod nr telefonu tel. 62 75 13 410.

 

Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości
sako
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologicznej Kalisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu